Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.
Lees onze cookieverklaring

Spring naar hoofdnavigatie Navigatie overslaan

Aanmelden voor schooljaar 24/25 is van start! Aanmelden bij Volta? Klik hier!

Examenreglementen & PTA's

Jij zit nu in klas 3 of 4 van het VMBO en dat betekent dat je al bent begonnen aan je examen! Het centraal examen aan het eind van leerjaar 4 lijkt nog ver weg, maar voor verschillende vakken haal je in leerjaar 3 al schoolexamencijfers. Die cijfers tellen allemaal mee voor je examen. Daarom werken we in de bovenbouw met twee belangrijke documenten waarin alle spelregels met betrekking tot de (school)examens worden uitgelegd. Deze documenten zijn het examenreglement en het PTA.

Het examenreglement is een verzameling van regels waarin is vastgesteld hoe de examens verlopen, wat de regels zijn bij de examens, wat de procedure is bij klachten, enzovoort. Zo kun je in het examenreglement bijvoorbeeld vinden hoe de school omgaat met ziekte of afwezigheid tijdens een examen. Het is belangrijk dat iedereen zich goed aan afspraken en deadlines houdt. Wanneer dat lastig blijkt of wanneer er vragen zijn, is het een goed idee om dit te bespreken met je coach en/of de vakdocent. Het niet nakomen van afspraken uit het examenreglement kan vervelende gevolgen hebben! Een aantal belangrijke bepalingen uit het examenreglement van Volta voor de afsluiting zijn:

- Je mag in elk examenjaar per vak één toets van het schoolexamen herkansen. In het PTA is voor alle vakken aangegeven welke toetsen mogen worden herkanst.

- Als je het schoolexamen niet op tijd hebt afgerond, kun je niet meedoen aan het examen.

Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als je alle toetsen hebt gemaakt.

- Als je zonder goede reden een toets of opdracht niet op het afgesproken moment afrondt, kan de directeur maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het cijfer 1 te geven.

- Ook als jij je schuldig maakt aan bedrog of onregelmatigheden kan de directeur maatregelen nemen.

- Bij twijfel is het altijd verstandig om contact te zoeken met de examensecretaris of de coach.

Een aantal belangrijke bepalingen uit het examenreglement van Volta specifiek voor het centraal examen zijn:

- Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen, het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen, de duur van de toetsen.

- Je mag geen tassen, jassen, telefoons, smartwatches, horloges, correctievloeistof e.d. meenemen naar het examenlokaal.

- Als je te laat komt voor een examen, mag je uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van de toets het examenlokaal worden binnengelaten. De eindtijd van het examen verandert niet. Je hebt dan dus minder tijd voor de toets.

- Als je door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat bent om een toets te maken of een opdracht in te leveren, moet dat schriftelijk of telefonisch bij Volta worden gemeld door ouder(s)/verzorger(s) voordat de toets begint. Bij absentie bij een onderdeel van het centrale examen moet een doktersverklaring ingeleverd worden.

- Je mag in het tweede tijdvak één examen herkansen dat deel uitmaakt van het centraal schriftelijk examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste cijfer telt.

- Als je de kader- of basisberoepsgerichte leerweg volgt, mag je daarnaast een herkansing gebruiken voor het centraal schriftelijk en praktisch examen: het CSPE. Ook hier telt het hoogste cijfer.

- Bij twijfel is het altijd verstandig om contact te zoeken met de examensecretaris of je coach.

Het is voor scholen verplicht om een examenreglement te hebben én om dit op de website te plaatsen.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Ieder vak dat meetelt voor het schoolexamen maakt een eigen PTA. Het PTA laat zien met welke toetsen en opdrachten wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen van het examen beheersen. Een PTA kan een- of tweejarig zijn. Het kan dus per vak verschillen of het PTA in leerjaar 3 of in leerjaar 4 begint. Voor iedere examengroep, beter gezegd cohort, wordt een PTA gemaakt door de vakdocenten en vervolgens gecontroleerd door de medezeggenschapsraad. Aansluitend wordt het met de inspectie van het onderwijs gedeeld en op de website van de school geplaatst. De vakdocent bespreekt het PTA aan het begin van leerjaar 3 en/of 4 inhoudelijk met de betreffende leerlingen. Het is belangrijk dat je goed begrijpt wat er in het PTA wordt gesteld. Het PTA is geldig voor de hele bovenbouwperiode, dus vanaf de start van leerjaar 3 tot en met het eind van leerjaar 4. Het PTA zorgt ervoor dat er nooit misverstanden kunnen ontstaan over de toetsen die onderdeel zijn van het examencijfer. Dat is fijn voor zowel de leerlingen als de docent.

In het PTA wordt per toets in ieder geval de volgende belangrijke informatie gegeven:

- In welk leerjaar de toets wordt afgenomen, leerjaar 3 of 4.

- In welke periode van dat leerjaar de toets wordt afgenomen, periode 1 tot aan de kerstvakantie, of periode 2 tot aan de zomervakantie.

- Wat voor soort toets wordt afgenomen, bijvoorbeeld een praktische opdracht of een schriftelijk tentamen.

- Wat het onderwerp van de toets is, bijvoorbeeld bewegen op muziek of een sollicitatiebrief schrijven.

- Welke wettelijke eindtermen van het examen er in een tentamen worden getoetst, bijvoorbeeld Oriëntatie op leren en werken of schrijfvaardigheid.

- Op welke manier je wordt beoordeeld of becijferd, bijvoorbeeld met een onvoldoende/voldoende/goed, of een cijfer.

- Wat de weging van de toets is. Hoe vaak telt het cijfer mee?

- Of de voor de toets een herkansingsmogelijkheid bestaat en welk resultaat uiteindelijk meetelt.

Het PTA kan niet tussentijds worden gewijzigd tenzij er sprake is van overmacht. Denk bijvoorbeeld aan de lockdowns van de afgelopen jaren, waarin het onmogelijk werd om bijvoorbeeld een stageopdracht te doen of een schriftelijk tentamen te komen maken. In dat geval doet de docent een wijzigingsverzoek dat door de medezeggenschapsraad moet worden goedgekeurd.

PTA BB Volta 22-24

Hieronder vind je het document 'PTA BB Cohort Volta 22-24'.

PTA BB Cohort 22 24

PTA BB Volta 23-25

Hieronder vind je het document 'PTA BB Cohort Volta 23-25'.

PTA Volta

PTA KB Volta 22-24

Hieronder vind je het document 'PTA KB Cohort Volta 22-24'.

PTA KB Cohort 22 24

PTA KB Volta 23-25

Hieronder vind je het document 'PTA KB Cohort Volta 23-25'.

Volta PTA KB Cohort 23 25

PTA TL Volta 22-24

Hieronder vind je het document 'PTA TL Cohort Volta 22-24'.

PTA TL Cohort 22 24

PTA TL Volta 23-25

Hieronder vind je het document 'PTA TL Cohort Volta 23-25'.

Volta PTA TL Cohort 23 25

Examenreglement Volta

Hieronder vind je het document 'Examenreglement Volta'.

Examenreglement Volta 2022 - 2024

Inrichting examendossier PTA Proces 4T

Hieronder vind je het document 'Inrichting examendossier PTA Proces 4T' van CS Vincent van Gogh.

Inrichting examendossier PTA proces 4T

Inrichting examendossier PTA Proces 4B

Hieronder vind je het document 'Inrichting examendossier PTA Proces 4B' van CS Vincent van Gogh.

Inrichting examendossier PTA proces 4B

Inrichting examendossier PTA Proces 4K

Hieronder vind je het document 'Inrichting examendossier PTA Proces 4K' van CS Vincent van Gogh.

Inrichting examendossier PTA proces 4K

Wijzigingenoverzicht wetteksten examenreglement 2023

Hieronder vind je het document: ' Wijzigingenoverzicht wetteksten examenreglement 2023'

Volta Wijzigingenoverzicht wetteksten examenreglement 202363

Examenreglement Volta 2023 - 2025

Hieronder vind je het document: 'Examenreglement Volta 2023 - 2025'

230911 Examenreglement Volta 2023 2025

Belangrijke data voor het examenjaar

Hieronder vind je het document: 'Belangrijke data examenjaar'

Belangrijke data examenjaar